Close

CORRESPONSABILITAT

S’entén per Corresponsabilitat: la responsabilitat compartida, que en l’àmbit domèstic es tradueix en la distribució equilibrada, equitativa i funcional de la planificació, l’organització i la realització de les responsabilitats domèstiques entre els membres de la llar.